Överlägg

Stadgar

Stadgar för Hundtöntars Förening antagna vid årsmöte 2021-02-27:

§ 1. Föreningens namn 

Föreningens namn är Hundtöntars Förening.

§ 2. Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja goda miljöer för hundar. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att 

 • aktivera hundägare och andra intresserade 
 • anordna kontinuerliga promenader 

Föreningen är öppen för hundintresserad som vill delta i en trevlig samvaro med inriktning hund. För att kunna delta på föreningens hundaktiviteter krävs att hunden är försäkrad och vaccinerad. Vid dessa aktiviteter gäller strikt hundägaransvar. Föreningen tillämpar Svenska Kennelklubbens riktlinjer och policy för hundägare. 

§ 3. Föreningens säte 

Föreningen skall ha sitt säte i Kungsbacka kommun. 

§ 4. Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som vill delta i en trevlig gemenskap med inriktning på hund och som betalat medlemsavgiften. Till medlem i föreningen antas den som betalt medlemsavgiften.

§ 5. Medlemsavgifter 

Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej. 

§ 6. Ansökan om medlemskap 

Ansökan kan ske skriftligen till styrelsen eller direkt på föreningens hemsida. Beslut om inval ska meddelas sökanden utan dröjsmål. 

§ 7. Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av minst sju och högst tio ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig 

 • Vice ordförande 
 • Sekreterare 
 • Kassör 
 • Övriga roller

Avgår fyra eller fler ledamöter före mandattidens utgång kallar befintlig styrelse till extra årsmöte i syfte att hålla extraval. 

§ 8. Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intresse och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägar såvida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska 

 • verkställa av årsmötet fattade beslut 
 • handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper 
 • på årsstämma avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret och ge förslag till budget för kommande räkenskapsår 
 • besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar 

Styrelsen sammanträder, som regel, varje månad med undantag av de månader då det är sommaruppehåll. 

Styrelsen är beslutsför då minst fem styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder; vid personval sker dock avgörandet genom lottning. 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. 

§ 9. Räkenskapsår 

Räkenskapsår ska vara kalenderår. 

§ 10. Revisorer 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och ska överlämnas senast fjorton dagar före årsmötet. 

I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11. Valberedning

Valberedningen ska bestå av två ordinarie ledamöter. Valberedningen ska regelbundet under verksamhetsåret stämma av sitt arbete med sittande styrelse samt rapportera sitt förslag till ny styrelse för kommande verksamhetsår senast fem veckor före årsmötet. 

§ 12. Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas årligen före februari månads utgång. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar, senast 5 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte. Förslag på ändring av eller tillägg till stadgarna skall lämnas till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Övriga ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Beslut i frågor om större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om dessa inte funnits med i kallelsen till mötet. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av dagordning. 
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna verksamhetsåret. 
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret. 
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av övriga styrelsemedlemmar för en tid av 1 år.
 13. Val av revisorer samt suppleanter.
 14. Val av valberedning för en tid av 1 år.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor. 
 17. Årsmötets avslutande. 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 del av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall det framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. 

§ 13. Rösträtt 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röstning kan ske genom ombud. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor. 

§ 14. Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut på årsmötet fattas med bifallsrop eller, om så begärs, efter omröstning. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas, såvida inte stadgarna föreskriver något annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder; vid personval sker dock avgörandet genom lottning. Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begärt detta. 

§ 15. Regler för ändring av stadgarna

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. Förslag på ändring av eller tillägg till stadgarna får endast behandlas på årsmöte om de lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 1 månad före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande. 

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som av styrelse. 

§ 16. Tolkning av stadgarna 

Vid fråga om tolkning av stadgarna gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet. 

§ 17. Utträde ur föreningen 

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat föreningen. Även medlem som inte betalat medlemsavgiften före februari månads utgång anses ha utträtt ur föreningen. 

§ 18. Uteslutning 

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen men får dock inte fattas förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts och fått tillfälle att yttra sig inom föreskriven tid. beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet. 

§ 19. Upplösning av föreningen 

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast 3 månader före det årsmöte det önskas behandlas. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till annan förening som på lämpligt sätt främjar området. Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslutet om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.